Kernwapens de wereld uit

x

Ik steun deze actie en blijf graag op de hoogte!

Kernwapens de wereld uit

Kernwapens de wereld uit

De spanningen in de wereld nemen toe. Grote landen bereiden zich serieus voor op nucleaire herbewapening. De VS willen hun kernwapens in Nederland vervangen. Met de F-35 moet er volgend jaar een nieuwe bom in vliegbasis Volkel komen. Als vervanging voor de F-16. Datzelfde gaat ook in België, Duitsland, Italië en Turkije gebeuren. Dat moeten we voorkomen. Een nieuwe wapenwedloop is niet het antwoord.

Een andere uitweg is mogelijk: één van dialoog en ontwapening in plaats van escalatie. Wij willen geen kernwapens in Nederland en geen kernwapens in Europa. Om dit te bewerkstelligen is het van belang om een brede beweging op te bouwen. Daar hebben we jouw steun bij nodig!

 

Help kernwapens de wereld uit!

Ik steun deze actie

 

 

 

 

 

Lees meer over deze actie

Wij hebben drie samenhangende doelen:

- We streven om voor het einde van de komende regeerperiode de door de VS geplaatste kernwapens uit Nederland (en West-Europa) te verwijderen.

- De ondertekening door de Nederlandse regering van het VN-verdrag tot afschaffing van kernwapens in de komende regeerperiode.

- Een einde maken aan de macht van de wapenindustrie. 6 van de 10 grootste wapenproducenten zitten in Nederland, mede vanwege belastingvoordelen.

Officieel is het geheim, maar uit de kleine lettertjes van Amerikaanse defensieverdragen maken wetenschappers in de VS en activisten uit de internationale vredesbeweging op dat er Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem zijn gestationeerd. Vorig jaar oktober maakte minister van Defensie Bijleveld voor het eerst bekend dat Nederland jaarlijks deelneemt aan een luchtmachtoefening met kernwapens. Minister Bijleveld gaf toen ook toe dat er kernwapens in Volkel liggen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken viel in het begrotingsdebat voor Buitenlandse zaken op 12 november 2020 terug op de erkennen-noch-ontkennen stand, zoals voorgangers van hem dat al decennia doen.

Op vliegbasis Volkel liggen naar schatting twintig B61-bommen opgeslagen. Ook in diverse andere Europese NAVO-landen zijn bommen van dit type gestationeerd, te weten België, Duitsland, Italië en Turkije. Het zijn zogenaamde 'vrije valbommen', die door vliegtuigen afgeworpen moeten worden.

De atoomwapens zijn en blijven van de Amerikanen, die zonder overleg met NAVO-bondgenoten tot de inzet daarvan over kunnen gaan. Dat heet Nuclear Sharing. Als zo’n bevel wordt gegeven worden, worden ze onder Nederlands beheer gebracht en zijn daartoe gekwalificeerde Nederlandse piloten gemachtigd om ze te gebruiken. Officieel is Nederland niet verplicht de VS te volgen wanneer besloten wordt tot inzet van kernwapens, maar als zich zo’n situatie voordoet is het moeilijk voorstelbaar dat Nederland (openlijk) weigert. Dat zou wel moeten, maar omdat voorkomen moet worden dat daarmee tot het laatste moment wordt gewacht, moet nu afscheid worden genomen van het ‘nuclear sharing’-beleid.

Omdat de F-16 vervangen wordt door de nieuwe straaljager F-35 (ooit JSF genoemd), blijken er ook plannen te zijn om de bom onder F-16 te vervangen door een modernere bom. De planning voor die vervangoperatie is geheim en wordt door de Nederlandse en Amerikaanse regering geheim gehouden. Wat we weten komt van kritische Amerikaanse onderzoekers. Gepland staat dat de bestaande B-61-11 kernwapens tussen 2022 en 2024 vervangen worden door B-61-12 kernwapens. Dat is dus tijdens de regeerperiode van de nieuw te vormen regering. De B61-12 is stuurbaar vanwege een verbeterde staart en hij is instelbaar qua stralingsniveau. Daarmee is deze bom moderner dan de vrije val-bom B-61-11 die eenmaal afgeworpen door een F-16 niet stuurbaar is en qua stralingsniveau niet instelbaar is.

Er staat een squadron (15 toestellen) F-35’s voor Volkel gepland, die de F-16 moet vervangen. De gebouwen op de luchtmachtbasis Volkel die bestemd zijn voor de opslag en installatie van het nieuwe type kernwapen B-61-12 zijn kortgeleden door Amerikaanse bedrijf Atlantic CommTech Corporation gemoderniseerd.

Pensioenfondsen, banken, en verzekeraars investeren hun geld in wapenbedrijven. Omdat dit bedrijven zijn die dicht bij de consument staan, zijn ze gevoelig voor publieke druk. Vier van de zeven grootste banken in Nederland investeren inmiddels niet meer in grote wapenbedrijven vanwege hun betrokkenheid bij kernwapens. Vrijwel alle grote Nederlandse pensioenfondsen hebben ook hun investeringen uit deze wapenbedrijven teruggetrokken. Net als de meeste verzekeraars investeren ze nog wel op een of andere manier in andere wapenproductie.

Op de websites en in de jaarverslagen van de instellingen is een ethische paragraaf te vinden. Daarbij is het zaak tussen de regels door te lezen. Er wordt bijvoorbeeld niet geïnvesteerd in 'controversiële wapens' zonder te omschrijven wat controversieel is. Of niet in kernwapenproductie van staten die buiten het Non-Proliferatieverdrag om kernwapens hebben, waardoor alle westerse kernwapenproducenten in portefeuille kunnen blijven.

Nederland is ook voor wapenbedrijven aantrekkelijk. Zes van de tien grootste wapenfabrikanten ter wereld hebben een vestiging of holding in Nederland met weinig tot geen werknemers. Het is onduidelijk wat deze bedrijven doen maar met een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid speelt belastingontwijking een rol. Lockheed Martin, Boeing, BAE Sytems, General Dynamics en United Technologies hebben een officiële vestiging in Amsterdam, Northrop Grumman heeft een kantoortje in Vlaardingen.

De extreme vernietigingskracht van kernwapens maakt dat bij inzet daarvan elk onderscheid tussen strijders (combattanten) en de civiele bevolking wegvalt, wat de basis is van het internationaal oorlogsrecht. Inzet van een dergelijk wapen tegen een stad als Rotterdam bijvoorbeeld zou al snel tot een miljoen doden, een miljoen gewonden en vernietiging van een groot deel van de randstad leiden. Daarmee valt de inzet van kernwapens in termen van internationaal recht in de categorie oorlogsmisdaden. De afgelopen jaren is een internationale campagne er in geslaagd een VN-verdrag verbod op kernwapens te maken. Dat verdrag is sinds januari 2021 van kracht. Eind oktober 2020 tekende de 50-ste lidstaat van de VN het verdrag dat kernwapens verbiedt. Dat betekent dat het verdrag in januari 2021 in termen van het internationaal recht rechtskracht heeft verkregen. Kernwapens zijn nu verboden, volgens internationaal recht.

De Nederlandse regering onderschrijft het VN-Verbod op kernwapens niet. In november 2020 stelde de SP in de Kamer voor om de Nederlandse regering op te dragen om het VN-verbod op kernwapens te ondertekenen. Daarmee zou zij ingaan tegen de lijn van de NAVO en de VS, wat feitelijk de reden is dat de motie met een duidelijke meerderheid verworpen werd.

De moties van Van Velzen in 2010 en Van Dijk in 2013 zijn richtinggevend. In die moties werd vastgesteld dat er geen kernwapens in West-Europa mogen zijn en dat de JSF/F-35 geen kernwapentaak moet krijgen. Voor de periode 2017-2020 geldt dat meerdere moties van Sadet Karabulut inhoudelijk volledig aansloten op SP-plannen uit de periode 2010-2013, te weten:

- Transparantie over Nederlandse kernwapenoefeningen

- Strijd tegen de F-35/JSF (overigens al sinds 2001)

- Politieke initiatieven tot ondertekenen VN-verdrag dat de afschaffing van kernwapens beoogt, o.a. Kamerdebat Buitenlandse Zaken november 2021

- Politieke initiatieven tot kernontwapening in Nederland, de Europese NAVO-landen en het Europese continent.

De parlementaire verhoudingen zijn dusdanig dat er in het parlement geen meerderheid bestaat voor het verwijderen van kernwapens uit Nederland te komen. Pro-kernwapenpartijen in Nederland zijn op dit moment dominant. De zorgen die de SP heeft ten aanzien van kernwapens worden binnen de Tweede Kamer gedeeld door PvdA, GroenLinks, maar waarschijnlijk ook Partij voor de Dieren, BIJ1, en DENK, maar pro-NAVO partijen als de VVD en het CDA en partijen als de PVV en Forum maken zich daar niet druk om. Het CDA heeft een tijdje getwijfeld, maar is terug in het rechtse kamp. D66, dat zich de afgelopen twintig jaar tegen kernwapens in Nederland uitsprak, is recent naar het kamp van de voorstanders overgelopen. Beide partijen voeren de Russische dreiging aan als motief voor hun gewijzigde koers.

De druk van het NAVO-bondgenootschap om te voorkomen dat Nederland haar kernwapentaken afstoot, is enorm. Dit maakt dat een sterke vredesbeweging vereist is om op dit vlak succes te boeken.